Privacyverklaring

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen.

Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent dat ik:
– zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens;
– ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Daarnaast heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen eventueel ook voor de volgende doeleinden gebruikt worden:
– Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt nadrukkelijk alleen met uw expliciete toestemming.
– Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn eventuele afwezigheid.
– Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u altijd eerst informeren en expliciet om uw toestemming vragen. Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor mijn financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen. Op de factuur staan de volgende gegevens:
– uw naam
– uw geboortedatum
– de datum van de behandeling
– een korte omschrijving van de behandeling: ‘shiatsubehandeling’
– de kosten van het consult

De gegevens in het cliëntendossier blijven 15 jaar bewaard, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist.